اعضاي فعلي
    

دانشجويان دكتري

=================================================================================================================================================================

     انسيه نوبختي

 
 

كنترل سيستم‌هاي پيچيده چند آشوبي به روشOGY

 

موضوع

 

 

nobakhti@ee.kntu.ac.ir

 

 پست الكترونيك

 
 

 
   
 

مجتبي نوري منظر


    
 

كنترل تطبيقي ابطال ناپذير

 

موضوع 

m.noorimanzar@ee.kntu.ac.ir

 پست الكترونيك

 

وب سايت شخصي

 

  
 

مهدي نادري

   
 

كنترل تحمل پذير عيب با استفاده از كنترل تطبيقي تخصيص محرك هاي افزونه به روش معكوس مجازي در امتداد فضاي پوچ

 

موضوع 

naderi.ut@gmail.com

 پست الكترونيك 

 
   
 

ليلا مهري

    
 

ارزيابي عملكرد سيستم ها

 

موضوع 

leila.mehri@ee.kntu.ac.ir

 پست الكترونيك

 


 


  
 
 
 
 
=================================================================================================================================================================


 

دانشجويان كارشناسي ارشد

 

 


    
    

QFTطراحي كنترل كننده پيش بين 

براي مولد بخار و پياده سازي روي چهار تانك 

موضوع
 

 

farzanenavidi@mail.kntu.ac.ir 

 

 پست الكترونيك

   

 

 
 
 
 

  
 


    
  

طراحي كنترل كننده پيش بين حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي براي پايش عملكرد

موضوع

 

amin_sheikhi93@email.kntu.ac.ir

 

 پست الكترونيك

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/20
تعداد بازدید:
2984
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.