• 1396/10/03

  اين سايت متعلق به آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم‌هاي كنترل پيشرفته در گروه كنترل دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است. زمينه‌هاي اصلي تحقيقات در اين آزمايشگاه كنترل فرآيند، كنترل تطبيقي، كنترل مقاوم، كنترل سيستم‌هاي چندمتغيره و كنترل سيستم‌هاي آشوبي است.

 
پروژه‌هاي فعال در حال حاضر موضوعاتي شامل ارزيابي عملكرد سيستم‌ها، كنترل پيش‌بين، كنترل تطبيقي ابطال‌ناپذير، كنترل سيستم‌هاي چند آشوبي و تخصيص كنترل هستند. پروژه‌هاي تعريف شده بر روي سيستم‌هاي واقعي شامل كنترل سطح، كنترل pH، كنترل فشار، چهار تانك و ... پياده‌سازي مي‌شوند. اين آزمايشگاه در كنار آزمايشگاه‌هاي كنترل فرآيند و اتوماسيون پيشرفته، آزمايشگاه‌هاي گروه پژوهشي APAC را تشكيل مي‌دهند.
 
سرپرست آزمايشگاه: جناب آقاي پروفسور علي خاكي صديق 

 http://wp.kntu.ac.ir/sedigh
 

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.